Odborné minimum

Odborné minimum pre prekladateľa a tlmočníka sa bude konať v dňoch 23. - 25. novembra 2017 (prednášková časť) a 02.12.2017 (písomné a ústne záverečné skúšky) v priestoroch v UKF v Nitre.

Poplatok je stanovený na sumu 190 eur.

Faktúru vystavujeme až po uhradení príslušného poplatku a len pre uchádzačov, ktorí o to požiadajú.

Žiadosť o vykonanie odborného minima.

Harmonogram prednášok

 

Bližšie info:  djankovicova@ukf.sk tel.: 037/64 08 455

Jednodňový intenzívny kurz K vybraným problémom prekladu právnych textov- 18.11.2017

K vybraným problémom prekladu právnych textov

Faktúru vystavujeme až po uhradení príslušného poplatku a len pre uchádzačov, ktorí o to požiadajú.

https://www.ukf.sk/1788-pravna-nemcina-v-dalsom-vzdelavani

Oznam

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola práve publikovaná Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 107/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z.<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/490/>,

ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej znenie nájdete na stránke

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/107/20160301.