Odborné minimum

"V súvislosti s pandémiou COVID 19 poukazujeme na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej

republiky č. OLP/2777/2020 z 29. marca 2020, verejne dostupné na http://www.uvzsr.sk/.

O uvedenom opatrení informuje aj Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Znalci/

Inform%C3%A1cie-pre-znalcov-zap%C3%ADsan%C3%BDch-v-Zozname-znalcov.aspx,

resp. http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Tlmocnici-a-prekladatelia/

Inform%C3%A1cie-pre-tlmo%C4%8Dn%C3%ADkov-a-prekladate%C4%BEov-zap%C3%ADsan

%C3%BDch-v-Zozname-tlmo%C4%8Dn%C3%ADkov-a-prekladate%C4%BEov.aspx

 

 

Odborné minimum pre prekladateľa a tlmočníka sa pravdepodobne uskutoční na jeseň 2020. Pozostáva z prednáškovej časti v priestoroch UKF v Nitre.

Faktúru vystavujeme až po uhradení príslušného poplatku a len pre uchádzačov, ktorí o to požiadajú.

V prípade záujmu o absolvovanie Odborného minima na TÚ FF UKF v Nitre prosím pošlite žiadosť (poštou alebo mailom).  V žiadosti prosím uveďte Vašu adresu a telefónny kontakt.

Dovoľujem si Vás upozorniť, že v prípade nedostatočného počtu prihlásených záujemcov môže prísť k  zrušeniu vzdelávacej aktivity Odborného minima pre prekladateľa a tlmočníka. V takom prípade, Vás budeme informovať o zrušení kurzu najneskôr 3 týždne pred jeho začiatkom.

Žiadosť o vykonanie odborného minima.

Harmonogram prednášok

 

Bližšie info:  Ing. Monika Čaplová, mcaplova@ukf.sk tel.: 037/64 08 455

Jednodňový intenzívny kurz K vybraným problémom prekladu právnych textov- 18.04.2020 zrušený

K vybraným problémom prekladu právnych textov

Faktúru vystavujeme až po uhradení príslušného poplatku a len pre uchádzačov, ktorí o to požiadajú.

https://www.ukf.sk/1788-pravna-nemcina-v-dalsom-vzdelavani

Oznam

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola práve publikovaná Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 107/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z.<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/490/>,

ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej znenie nájdete na stránke

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/107/20160301.