Odborné minimum

Odborné minimum pre prekladateľa a tlmočníka sa bude konať v dňoch 14. - 16. novembra 2019 (prednášková časť) a 30.11.2019 (písomné a ústne záverečné skúšky) v priestoroch v UKF v Nitre.

Faktúru vystavujeme až po uhradení príslušného poplatku a len pre uchádzačov, ktorí o to požiadajú.

V prípade záujmu o absolvovanie Odborného minima na TÚ FF UKF v Nitre prosím pošlite žiadosť (poštou alebo mailom).  V žiadosti prosím uveďte Vašu adresu a telefónny kontakt.

Dovoľujem si Vás upozorniť, že v prípade nedostatočného počtu prihlásených záujemcov môže prísť k  zrušeniu vzdelávacej aktivity Odborného minima pre prekladateľa a tlmočníka. V takom prípade, Vás budeme informovať o zrušení kurzu najneskôr 3 týždne pred jeho začiatkom.

Žiadosť o vykonanie odborného minima.

Harmonogram prednášok

 

Bližšie info:  Ing. Monika Čaplová, mcaplova@ukf.sk tel.: 037/64 08 455

Jednodňový intenzívny kurz K vybraným problémom prekladu právnych textov- 18.04.2020

K vybraným problémom prekladu právnych textov

Faktúru vystavujeme až po uhradení príslušného poplatku a len pre uchádzačov, ktorí o to požiadajú.

https://www.ukf.sk/1788-pravna-nemcina-v-dalsom-vzdelavani

Oznam

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola práve publikovaná Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 107/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z.<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/490/>,

ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej znenie nájdete na stránke

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/107/20160301.