Odborné minimum

 

 

Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre zvyčajne organizuje Odborné minimum pre prekladateľa a

tlmočníka na jeseň (november). Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa novembrový termín presúva na budúci rok

(marec-apríl). Záujemcovia sa môžu prihlásiť formou e-mailu na mailovú adresu

mcaplova@ukf.sk, kde uvedú svoje kontaktné údaje.

Bližšie info:  Ing. Monika Čaplová, mcaplova@ukf.sk tel.: 037/64 08 455

 

Faktúru vystavujeme až po uhradení príslušného poplatku a len pre uchádzačov, ktorí o to požiadajú.


"V súvislosti s pandémiou COVID 19 poukazujeme na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky č. OLP/2777/2020 z 29. marca 2020, verejne dostupné na http://www.uvzsr.sk/.

O uvedenom opatrení informuje aj Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Znalci/

Inform%C3%A1cie-pre-znalcov-zap%C3%ADsan%C3%BDch-v-Zozname-znalcov.aspx,

resp. http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Tlmocnici-a-prekladatelia/

Inform%C3%A1cie-pre-tlmo%C4%8Dn%C3%ADkov-a-prekladate%C4%BEov-zap%C3%ADsan

%C3%BDch-v-Zozname-tlmo%C4%8Dn%C3%ADkov-a-prekladate%C4%BEov.aspx

 

Jednodňový intenzívny kurz K vybraným problémom prekladu právnych textov- 18.04.2020 zrušený

K vybraným problémom prekladu právnych textov

Faktúru vystavujeme až po uhradení príslušného poplatku a len pre uchádzačov, ktorí o to požiadajú.

https://www.ukf.sk/1788-pravna-nemcina-v-dalsom-vzdelavani

Oznam

V dňoch 3.-6. marca 2021 sa konalo Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa.

Viac informácií  https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4552-odborne-minimum-tlmocnika-a-prekladatela

 

Z poverenia Ministerstva spravodlivosti SR sa v termíne 16.-18.9.2020

konali na TÚ FF UKF v Nitre odborné skúšky tlmočníka a prekladateľa.

Štatistické vyhodnotenie skúšok tu

 

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola publikovaná č. 228 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 20. júla 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z.o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/228/20180801#