Odborné minimum

Odborné minimum pre prekladateľa a tlmočníka sa bude konať v dňoch 19. - 21. novembra 2015 (prednášková časť) a 28.11.2015 (písomné a ústne záverečné skúšky) v priestoroch v UKF v Nitre.

Poplatok je stanovený na sumu 190 eur.

Faktúru vystavujeme až po uhradení príslušného poplatku a len pre uchádzačov, ktorí o to požiadajú.

Žiadosť o vykonanie odborného minima.

 Harmonogram odborného minima

Bližšie info:  djankovicova@ukf.sk tel.: 037/64 08 455

Jednodňový intenzívny kurz K vybraným problémom prekladu právnych textov- 30.04.2016

K vybraným problémom prekladu právnych textov (nemčina-slovenčina)

Faktúru vystavujeme až po uhradení príslušného poplatku a len pre uchádzačov, ktorí o to požiadajú.

Oznam

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola práve publikovaná Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 107/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z.<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/490/>,

ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej znenie nájdete na stránke

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/107/20160301.