Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky V zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 Vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch schválilo študijný program odborného minima, ktorý predložil Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Vzhľadom na horeuvedenú skutočnosť poverilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 Vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, s účinnosťou od 15.6.2005, Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre zabezpečovaním odborného minima.

Študijný program Tlmočníckeho ústavu FF UKF

Ďalšie vzdelávanie - odborné minimum prekladateľa

Cieľ štúdia:

Cieľom absolvovania odborného minima prekladateľa je poskytnúť základné poznatky potrebné na výkon prekladateľskej činnosti v zmysle Vyhlášky č. 490/2004 Z.z. s dôrazom na aplikáciu získaných poznatkov v praxi.

Podmienky štúdia a jeho organizácia:

Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre zabezpečuje odborné minimum na základe poverenia Ministerstvom spravodlivosti SR. Školenie prebieha v sústredeniach podľa učebného plánu a vypracovaného rozvrhu hodín.

Ukončenie štúdia:

Po absolvovaní stanovených prednášok účastník školenia absolvuje záverečnú skúšku pred komisiou, ktorú menuje riaditeľ TÚ FF UKF. Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti.V písomnej časti sa preverujú vedomosti zo základov právnych predpisov týkajúcich sa výkonu prekladateľskej činnosti. V ústnej časti sa preveruje metodika výkonu činnosti, vedenie denníka, ako aj forma a obsah prekladateľského úkonu.

Písomná aj ústna časť sa klasifikuje stupňami 1 – výborne, 1.5 – veľmi dobre, 2 – dobre, 2.5 – uspokojivo, 3 – dostatočne, 4 – nevyhovel.

Cieľové hodnotenie záverečnej skúšky sa vyjadruje slovami VYHOVEL alebo NEVYHOVEL. V prípade, že absolvent nesplnil všetky podmienky skúšky, resp. bol hodnotený, že nevyhovel, stanoví riaditeľ TÚ FF UKF v Nitre nový termín opakovania záverečnej skúšky. Opakovanie skúšky môže riaditeľ TÚ FF UKF v Nitre povoliť len jedenkrát, najneskôr do troch rokov od ukončenia štúdia. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky vydá TÚ FF UKF v Nitre absolventovi osvedčnie o absolvovaní odborného minima.

Učebný plán

Odborné minimum prekladateľa

p.č. Predmet počet vyuč. hodín
1 Základy právnych predpisov Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 10
2 Metodika výkonu činnosti prekladateľa 10
3 Základné pojmy prekladateľstva 2*
4 Vybrané state z Občianskeho práva 5
5 Vybrané state z Trestného práva 5
6 Vybrané state z Obchodného práva 5
7 Etika prekladateľskej činnosti 2
SPOLU 39
Záverečná skúška

* uznáva sa absolventom odboru prekladateľstva a tlmočníctva, resp. príbuzného odboru, absolventom špecializačného štúdia prekladateľstva a tlmočníctva, alebo iného typu štúdia, v rámci ktorého frekventanti absolvovali tento predmet.