Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 Vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, schválilo študijný program a personálne zabezpečenie prednášok odborného minima, ktoré predložil Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre.   

Vzhľadom na horeuvedenú skutočnosť poverilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 Vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, s účinnosťou od 15.6.2005, Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre zabezpečovaním odborného minima.


Študijný program Tlmočníckeho ústavu FF UKF: Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa

Cieľ štúdia:

Cieľom absolvovania odborného minima tlmočníka a prekladateľa je poskytnúť základné poznatky potrebné na výkon tlmočníckej a prekladateľskej činnosti v zmysle Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. s dôrazom na aplikáciu získaných poznatkov v praxi.

Podmienky štúdia a jeho organizácia:

Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre zabezpečuje odborné minimum na základe poverenia Ministerstvom spravodlivosti SR. Školenie prebieha formou interaktívnych prednášok prezenčnou alebo dištančnou formou podľa študijného programu schváleného MS SR. V súlade s aktuálne platnou legislatívou nevyžaduje ukončenie školenia záverečnú skúšku. TÚ FF UKF v Nitre vydá absolventovi osvedčenie o absolvovaní odborného minima na základe plnej účasti na výučbe.

Študijný  program:

 I. Právna časť (20 hod.) 

 

 

 

 

Základné právne predpisy upravujúce výkon činnosti tlmočníka a prekladateľa

 

 

 

 

Tlmočník a prekladateľ  ako platiteľ daní a odvodov

 

 

 

 

Tlmočník a prekladateľ v civilnom konaní

 

 

 

 

Tlmočník a prekladateľ v trestnom, obchodnom a európskom práve

 

 

 

 

II. Odborná časť (12 hod.) 

 

 

 

 

Základné pojmy prekladateľstva a metodiku výkonu činnosti prekladateľa

 

 

 

 

Základné pojmy tlmočníctva a metodiku výkonu činnosti tlmočníka

 

 

 

 

Praktické otázky výkonu tlmočníka a prekladateľa

 

 

 

 

Počet vyučovacích hodín spolu: 32

Počet skúšok/zápočtov: 0

Záverečné hodnotenie: absolvoval/a