Štatút

Článok 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tento štatút upravuje postavenie Tlmočníckeho ústavu pri Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len “ústavu”), jeho organizáciu, činnosť a hospodárenie v súlade so Štatútom a Organizačným poriadkom FF UKF a UKF v Nitre (ďalej len ”štatút a organizačný poriadok fakulty a univerzity”).

Článok 2 OBLASŤ PÔSOBENIA

  Náplňou činnosti ústavu je najmä:
 1. plniť funkciu rezortného a metodického centra pre Ministerstvom spravodlivosti SR (ďalej len “ministerstvo”) určené odbory tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti,,
 2. zabezpečovať vzdelávaciu činnosť v stanovených odboroch v súlade so zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z.Z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. zabezpečovať tlmočnícke minimum a špecializované vzdelávanie v príslušných tlmočníckych odboroch a prekladateľských odboroch v rozsahu a obsahu určenom ministerstvom,
 4. poskytovať ministerstvu súčinnosť pri vykonávaní odbornej tlmočníckej alebo prekladateľskej skúšky, overovaní odbornej spôsobilosti tlmočníkov a prekladateľov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti, konzultačnej činnosti a v oblasti výkonu disciplinárnej právomoci,
 5. rozvíjať vedecko-výskumnú činnosť v oblasti odborného prekladu a odborného tlmočenia, organizovať vedecké podujatia v predmetnej oblasti,
 6. vydávať učebné texty a zborníky z vedeckých podujatí, ako aj iné neperiodické publikácie z oblasti súdneho prekladu a tlmočenia,
 7. spolupracovať s inými pracoviskami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí, najmä v rámci Európskej únie,
 8. spolupracovať s profesijnými organizáciami združujúcimi súdnych prekladateľov a tlmočníkov, ako aj prekladateľov a tlmočníkov odbornej literatúry na Slovensku v zahraničí.

Článok 3 PRÁVNE POSTAVENIE

 1. Ústav je organizačnou súčasťou Filozofickej fakulty UKF v Nitre (ďalej len “fakulty”) a jeho postavenie vyplýva zo štatútu a organizačného poriadku fakulty.
 2. Ústav zriaďuje a ruší dekan fakulty po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu fakulty.
 3. Vedenie ústavu v zmysle tohoto štatútu vykonáva riaditeľ menovaný dekanom po prerokovaní v akademickom senáte fakulty.
 4. Ústav má vlastnú pečiatku.
 5. Dokumenty vydávané v kompetencii ústavu podpisuje jeho riaditeľ.
 6. Ústav hospodári z výnosov získaných z ďalšieho vzdelávania v súlade so zákonom č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Z celkových výnosov z poplatkov slúži 25 % na krytie odpisov a financovanie celouniverzitných úloh (čl. 3, ods. 5 dodatku č. 1k Smernici č. 8/2003 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na UKF v Nitre na akademický rok 2004/2005).
 7. Riaditeľ ústavu vo svojej práci môže využívať poradný orgán, ktorým je rada konzultantov.
 8. Na zabezpečenie plnenia špecifických úloh zriaďuje riaditeľ ústavu odborné orgány a komisie.

Článok 4 NÁZOV A SÍDLO

 1. Ústav používa názov “Tlmočnícky ústav pri Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre”. Ústav môže používať skrátený názov “Tlmočnícky ústav pri FF UKF v Nitre” alebo skratku “TÚ FF UKF”.
 2. Sídlom ústavu je budova Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67. Na svoju činnosť v súlade so štatútom môže využívať aj iné priestory a potrebné prístroje a zariadenia fakulty a univerzity.

Článok 5 RADA KONZULTANTOV

 1. Rada konzultantov má štyroch členov a predsedu. Jej predsedom je riaditeľ ústavu. Funkčné obdobie rady konzultantov je trojročné a začína plynúť dňom menovania jej členov riaditeľom ústavu.
 2. Členov rady konzultantov vymenúva riaditeľ ústavu z radov učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a z externých odborníkov, najmä z radov znalcov z oblasti práva a odborného prekladu a tlmočenia.
 3. Rada konzultantov prerokúva mimoriadne úlohy z oblasti činnosti ústavu.

Článok 6 ODBORNÉ ORGÁNY A KOMISIE

 1. Na zabezpečenie plnenia špecifických úloh ústavu riaditeľ ústavu zriaďuje odborné orgány a komisie.
 2. Menovacie dekréty pre členov odborných orgánov a komisií vydáva riaditeľ ústavu.

Článok 7 ORGANIZAČNÉ ČLENENIE

 1. Na čele ústavu je riaditeľ ústavu, ktorý organizuje a riadi jeho činnosť a ktorý zodpovedá za plnenie jeho úloh dekanovi fakulty.
 2. V ústave pôsobia pedagógovia, odborní pracovníci a ostatní pracovníci. Pracovné pomery pracovníkov sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UKF v Nitre.
 3. Vybrané činnosti môže ústav zabezpečiť prostredníctvom externých spolupracovníkov.
 4. Pracovníkov ústavu prijíma do pracovného pomeru na základe výberového konania vypísaného dekanom fakulty rektor univerzity.
 5. Organizačnú štruktúru ústavu schvaľuje dekan fakulty na návrh riaditeľa ústavu.

Článok 8 CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

 1. Ústav uskutočňuje celoživotné vzdelávanie občanov v súlade so schváleným študijným programom, v ktorom najmä: a) poskytuje ďalšie vzdelávanie v oblasti výkonu špecializovaných povolení resp. činností, b) umožňuje doplnenie vzdelávania podľa špecifických požiadaviek.
 2. Celoživotné vzdelávanie občanov sa realizuje spravidla formou kurzov.
 3. Kurzy sa uskutočňujú formou prednášok, seminárov a konzultácií. Končia sa záverečnou skúškou, o čom absolvent dostane osvedčenie.
 4. Úhradu výdavkov spojených s týmto vzdelávaním poskytujú spravidla účastníci štúdia, prípadne právnické osoby, ktoré ich na toto štúdium vysielajú.

Článok 9 PRÁVA A POVINNOSTI ZAMESTNANCOV

Práva a povinnosti zamestnancov ústavu určujú všeobecne záväzné právne predpisy, interné predpisy UKF, kolektívna dohoda uzavretá na príslušný kalendárny rok, kolektívna zmluva a pracovná zmluva.

Článok 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpísania dekanom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.


V Nitre 8. decembra 2003 doc. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
dekan