Tézy na odbornú skúšku prekladateľa

228 VYHLÁŠKA
 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 20. júla 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/228/20180801#paragraf-8  
 
§ 8 ODBORNÁ SKÚŠKA PREKLADATEĽA
 
(1) Účelom odbornej skúšky prekladateľa je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy prekladateľskej činnosti a schopnosti využiť svoje jazykové schopnosti, ďalšie špecifické schopnosti, zručnosti a skúsenosti, jazykové prostriedky, technické prostriedky a pomôcky na vykonanie úkonu prekladateľskej činnosti vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon prekladateľskej činnosti. Účel odbornej skúšky prekladateľa musí byť vzatý do úvahy pri príprave zadania a pri hodnotení vedomostí a schopností žiadateľa. 
 
(2) Odborná skúška prekladateľa sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Písomná časť odbornej skúšky prekladateľa sa skladá z testu zameraného na znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu prekladateľskej činnosti, z prekladu z prvého jazyka do druhého jazyka a z prekladu z druhého jazyka do prvého jazyka. Ústna časť odbornej skúšky prekladateľa slúži na položenie doplňujúcich otázok. 
 
(3) Pri vypracovaní testu nie je prípustné mať k dispozícii text právnych predpisov, literatúru, poznámky ani žiadne iné materiály. Na vypracovanie testu má žiadateľ 20 minút. 
 
(4) Test obsahuje desať otázok, každá otázka má štyri tvrdenia. Úlohou žiadateľa je označiť, či je tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé. Správna odpoveď sa hodnotí jedným bodom, za nesprávnu odpoveď nie je udelený žiaden bod, ani nedochádza k strate bodu. 
 
(5) Na účasť na písomnej časti odbornej skúšky prekladateľa spočívajúcej vo vypracovaní prekladov je potrebné získať za vypracovanie testu najmenej 30 bodov. 
 
(6) Vypracovaním prekladov sa preukazuje schopnosť preložiť východiskové texty, ktoré sú svojím obsahom zamerané na situácie vyskytujúce sa v aplikačnej praxi, spravidla pôjde o preklad rozhodnutia, obžaloby, dožiadania súdu adresovaného cudziemu justičnému orgánu, návrhu na uznanie a výkon rozsudku slovenského súdu v cudzine, medzinárodného zatýkacieho rozkazu, podania, zmluvy, stanov obchodnej spoločnosti alebo iného podobného dokumentu. Pri vypracovaní prekladov je možné použiť právne predpisy, slovníky, odbornú literatúru a poznámky, iné materiálne vybavenie môže byť použité len v prípade povolenia predsedom skúšobnej komisie. Na vypracovanie každého z prekladov má žiadateľ 60 minút. 
 
(7) Vypracovanie prekladov sa hodnotí najviac 40-timi bodmi, z toho najviac 20-timi bodmi za preklad z prvého jazyka do druhého jazyka a najviac 20-timi bodmi za preklad z druhého jazyka do prvého jazyka. Prihliada sa predovšetkým na úroveň ovládania právnej terminológie, schopnosť vyvarovať sa významovým posunom a gramatickú stránku prekladov. 
 
(8) Na účasť na ústnej časti odbornej skúšky prekladateľa je potrebné získať za vypracovanie prekladov najmenej 30 bodov, z toho najmenej 15 bodov za každý z prekladov. 
 
(9) Ústna časť odbornej skúšky prekladateľa pozostáva z odpovedí na otázky členov skúšobnej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú odbornou skúškou prekladateľa, predovšetkým doplňujúce otázky týkajúce sa právnej úpravy prekladateľskej činnosti, prekladov vypracovaných na odbornej skúške a taktiež sa zisťuje, ako by žiadateľ postupoval v rôznych modelových situáciách, ktoré môžu nastať pri výkone prekladateľskej činnosti alebo v súvislosti s jej výkonom. 
 
(10) Ústna časť odbornej skúšky prekladateľa sa hodnotí najviac 20-timi bodmi. Predseda skúšobnej komisie môže za ústnu časť odbornej skúšky prekladateľa udeliť najviac desať bodov, zvyšní členovia skúšobnej komisie najviac po päť bodov. 
 
(11) Ak žiadateľ získa z ústnej časti odbornej skúšky prekladateľa najmenej 15 bodov, výsledok odbornej skúšky prekladateľa sa hodnotí klasifikačným stupňom vyhovel. Ak žiadateľ získa na ústnej časti odbornej skúšky prekladateľa menej ako 15 bodov, výsledok odbornej skúšky prekladateľa sa hodnotí klasifikačným stupňom nevyhovel, rovnako ako v prípade, ak žiadateľ nie je oprávnený zúčastniť sa na ústnej časti odbornej skúšky prekladateľa.