Tézy na odbornú skúšku prekladateľa

V zmysle Vyhlášky MS SR z 26. októbra 2005, ktorou sa mení a doplňa vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa odborná skúška prekladateľa skladá z písomnej časti a ústnej časti.

Písomná časť sa delí na

a) preklad z prvého jazyka do druhého jazyka
b) preklad z druhého jazyka do prvého jazyka
c) test pozostávajúci z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných predpisov o podmienkach výkonu prekladateľskej činnosti.

V ústnej časti žiadateľ odôvodňuje požitý spôsob postupu pri preklade.

Za každý preklad bodov a) a b) možno získať 10 bodov. Za test podľa bodu c) možno získať desať bodov.
Uchádzač úspešne vykoná odbornú skúšku, ak získa minimálne osem bodov za každý preklad a minimálne sedem bodov za test podľa bodu c).

1. Obsahové zameranie a zdroje textov na preklad:

· Pri skúškach sa používajú výhradne autentické súvislé texty prednostne procesného charakteru (uznesenia, rozsudky, poučenia svedkov, rozhodnutia, dožiadania a pod.).
· Tematicky sú to najmä texty z trestného, občianskeho a rodinného, menej z obchodného práva SR a príslušných jazykových oblastí.
· Spravidla ide o texty, ktoré zadávajú na preklad a tlmočenie štátne orgány a orgány činné v trestnom konaní.
· Špecifická oblasť európskeho práva je zastúpená len okrajovo, súdni tlmočníci a prekladatelia sa s ňou v procesnej praxi stretávajú len príležitostne.

2. Rozsah a formálne ukazovatele:

· Spravidla ide o texty na preklad v rozsahu 1800 znakov jedným aj druhým smerom.
· Preklad sa píše rukou a bez použitia elektronických pomôcok.
· Uchádzači majú na preklad v oboch smeroch tri hodiny.

Odporúčaná literatúra:

Encyklopédia jazykovedy. Obzor, Bratislava 1993.
Pravidlá slovenského pravopisu.
Chorvátová, I.- Mokráň, P.: Právnický slovník CCJ Bratislava
Docte, E.: Štvorjazyčný právnický slovník (Iura Edition Bratislava 1997)
Gromová, E.: Teória a didaktika prekladu. FF UKF Nitra, 2003.
Tomášek, M.: Překlad v právní praxi. Linde, Praha 1998.
Skriptá vydané Právnickou fakultou Univerzity Komenského, Bratislava.
Skriptá vydané Právnickou fakultou Karlovej Univerzity, Praha.
Referenčné texty, autentické materiály (Rozhodnutia ES pre ľudské práva a EK pre ľudské práva).
Odborné výkladové a prekladové slovníky pre jednotlivé jazyky.