Tézy na odbornú skúšku tlmočníka

228 VYHLÁŠKA

 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 20. júla 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/228/20180801#paragraf-8

 

 

§7 ODBORNÁ SKÚŠKA TLMOČNÍKA

 

(1)

Účelom odbornej skúšky tlmočníka je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy tlmočníckej činnosti a schopnosti využiť svoje jazykové vzdelanie a ďalšie odborné vzdelanie, špecifické schopnosti, zručnosti, skúsenosti, jazykové prostriedky, technické prostriedky a pomôcky na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania rôznych jazykov a umožnenie priamej komunikácie medzi osobami používajúcimi rôzne jazyky vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon tlmočníckej činnosti. Účel odbornej skúšky tlmočníka musí byť vzatý do úvahy pri príprave zadania a pri hodnotení vedomostí a schopností žiadateľa.

 

(2)

Odborná skúška tlmočníka sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť odbornej skúšky tlmočníka sa skladá z testu zameraného na znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu tlmočníckej činnosti, ústna časť odbornej skúšky tlmočníka sa skladá z tlmočenia z prvého jazyka do druhého jazyka a z tlmočenia z druhého jazyka do prvého jazyka.

 

(3)

Pri vypracovaní testu nie je prípustné mať k dispozícii text právnych predpisov, literatúru, poznámky ani žiadne iné materiály. Na vypracovanie testu má žiadateľ 20 minút.

 

(4)

Test obsahuje desať otázok, každá otázka má štyri tvrdenia. Úlohou žiadateľa je označiť, či je tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé. Správna odpoveď sa hodnotí jedným bodom, za nesprávnu odpoveď nie je udelený žiaden bod, ani nedochádza k strate bodu.

 

(5)

Na účasť na ústnej časti odbornej skúšky tlmočníka je potrebné získať za vypracovanie testu najmenej 30 bodov.

 

(6)

Na ústnej časti odbornej skúšky tlmočníka žiadateľ tlmočí jazykové prejavy, ktoré sú svojím obsahom zamerané na situácie vyskytujúce sa v aplikačnej praxi, spravidla pôjde o tlmočenie modelovej komunikácie na súdnom pojednávaní alebo pred orgánom činným v trestnom konaní, napríklad výsluch svedka, výsluch obvineného, alebo výsluch znalca. Ústna časť odbornej skúšky tlmočníka sa hodnotí najviac 40-timi bodmi, z toho najviac 20-timi bodmi za tlmočenie z prvého jazyka do druhého jazyka a najviac 20-timi bodmi za tlmočenie z druhého jazyka do prvého jazyka.

 

(7)

Ak žiadateľ získa na ústnej časti odbornej skúšky tlmočníka najmenej 30 bodov, z toho najmenej 15 bodov za každé z tlmočení, výsledok odbornej skúšky tlmočníka sa hodnotí klasifikačným stupňom vyhovel. Ak žiadateľ získa na ústnej časti odbornej skúšky tlmočníka menej ako 30 bodov alebo ak získa za jedno z tlmočení menej ako 15 bodov, výsledok odbornej skúšky tlmočníka sa hodnotí klasifikačným stupňom nevyhovel, rovnako ako v prípade, ak žiadateľ nie je oprávnený zúčastniť sa na ústnej časti odbornej skúšky tlmočníka.