Tézy na odbornú skúšku tlmočníka

V zmysle Vyhlášky MS SR z 26. októbra 2005, ktorou sa mení a doplňa vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa odborná skúška tlmočníka skladá z piatich častí.

V prvej časti žiadateľ formou dialógu s členmi skúšobnej komisie preukazuje schopnosť komunikácie v prvom jazyku a v druhej časti schopnosť komunikácie v druhom jazyku. Za každú časť možno získať najviac 3 body, spolu 6 bodov.

V tretej časti žiadateľ preukazuje schopnosť konzekutívneho tlmočenia z prvého jazyka do druhého jazyka a vo štvrtej časti schopnosť konzekutívneho tlmočenia z druhého jazyka do prvého. Za každú časť možno získať najviac 8 bodov, spolu 16 bodov.

Piata písomná časť sa skladá z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných predpisov o podmienkach výkonu tlmočníckej činnosti. Za túto časť možno získať najviac 10 bodov.

Uchádzač úspešne vykoná odbornú skúšku, ak získa minimálne dva body za prvú a druhú časť, minimálne šesť bodov za tretiu a štrtú časť a minimálne sedem bodov za piatu časť.

Tematicky je skúška zameraná na tlmočenie prípravy a priebehu súdnych rokovaní, výsluchov osôb (svedkovia a obvinení), odborných dialógov z frekventovaných oblastí práva (občianske, obchodné, daňové, konkurzné, pracovné, trestné a pod.).

Uchádzač musí ovládať obidve techniky, ktoré sa pri súdnom tlmočení bežne používajú:

Tlmočenie v smere cudzí jazyk – materinský jazyk sa realizuje formou tlmočenia z listu a translačný smer materinský jazyk – cudzí jazyk formou klasickej konzekutívy (hodnotí sa aj efektívna notácia). Trvanie tlmočníckej skúšky je spravidla 30 minút, resp. závisí od výkonu jednotlivých uchádzačov.

Teoreticko-metodicky sa skúška zameriava na nasledujúce okruhy:

· Tlmočenie z hľadiska spoločenskej komunikácie. (Komunikačný aspekt tlmočenia, komunikační partneri a tlmočník, textový aspekt tlmočenia).
· Žánre tlmočenia (konzekutívne a simultánne tlmočenie).
· Procesuálne aspekty tlmočenia (recepcia textu, prekódovacia fáza, produkcia, monitoring)
· Praktické aspekty tlmočenia (ovládanie obidvoch foriem tlmočenia, konzekutívne – ovládanie tlmočníckeho zápisu, simultánne tlmočenie)

Odporúčaná literatúra:

· Keníž, A.: Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia. FiF UK: Bratislava.
· Makarová, V.: Tlmočenie. FiF UK: Bratislava 2004.
· Nováková, T.: Tlmočenie. Teória, vyučovanie, prax. FiF UK: Bratislava 1993.